Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Jukey s.r.o., Rádlo 302, 468 03 Rádlo, info@jukey.cz

Internetový obchod:           www.jukey.cz

Společnost:                        Jukey s.r.o.

Se sídlem:                         Rádlo 302, 468 03 Rádlo

IČ/DIČ:                               09725270

E-mailová adresa:             info@jukey.cz

Telefonní číslo:                  +420 731 807 777

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:     

Moje adresa:                     

Můj telefon a e-mail:         

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne …………......... jsem ve Vašem obchodě www.jukey.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady: ……………………………………………………………………………………………………………………. . Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 • Oprava zboží
 • Výměna zboží za nové
 • Vrácení peněz na číslo účtu: ……………………………………..

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání ……………./datum obdržení……….........
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem ……………………………………………………………………………………………
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) ……………………………………………………………………………………………
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. E-mail:
 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

     V …………….., Dne ……………………

 

                                 
______________________________________

         Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. ……….

                                                                                                      

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.