Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Společnost Jukey, s.r.o. (dále jen „Jukey“ nebo „JUKEY“), IČO 09725270 se sídlem Rádlo 302, 46803 Rádlo garantuje vysoký standard ochrany a pravidel v nakládání s osobními údaji svých klientů. Ochranu osobních údajů klienta považujeme za naši klíčovou povinnost a s osobními údaji nakládáme vždy výhradně v souladu s platnou právní úpravou.

Kontaktní údaje

E-mail: petra.omarov@jukey.cz 
Telefon: +420731807777

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám otevřeně informace o tom, jaké osobní údaje jako správce osobních údajů shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany údajů.

Jaké osobní údaje klienta JUKEY shromažďuje a zpracovává?

JUKEY shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje, a také údaje o tom, které naše produkty či služby vám poskytujeme a jak je využíváte. Shromažďujeme také záznamy z naší písemné komunikace a případně protokoly z ústní komunikace. Pokud nám to nastavením používaných aplikací nebo internetového prohlížeče umožníte, můžeme získat a zpracovávat i další údaje.

Více:
Osobní údaje, které JUKEY může zpracovávat bez souhlasu klienta:

 • identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta: jméno; příjmení; pohlaví (pokud je zjevné z jiných poskytnutých údajů); titul (pokud byl klientem uveden); podpis (v případě písemného vyhotovení smlouvy v tištěné podobě); u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo, místo podnikání a IČO)
 • kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • údaje o využívání produktů a služeb - údaje o sjednání a využívání našich produktů a služeb, včetně údajů o průběhu a plnění nebo porušení smluvních vztahů s JUKEY (např. údaje o neuhrazených objednávkách v prodlení apod.)
 • záznamy telefonických hovorů a záznamy jiné komunikace – hovory nahráváme v případech, kdy to po nás vyžaduje legislativa.

Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě souhlasu klienta, jsou přesně vymezeny v tomto souhlasu při jeho udělení.

Jak dlouho JUKEY údaje zpracovává?

JUKEY zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání kteréhokoli smluvního vztahu s JUKEY a dalších 5 let po zániku příslušného smluvního vztahu s JUKEY nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů, pokud zpracování probíhá na jeho základě. V případě, že k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracovává JUKEY osobní údaje po dobu 1 roku od zrušení objednávky nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů, pokud zpracování probíhá na jeho základě. V odůvodněných případech (např. pokud nám to ukládá zákon) zpracováváme některé osobní údaje získané jinak než na základě souhlasu až po dobu 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s JUKEY.

Musím osobní údaje JUKEY poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s JUKEY dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a bez některých údajů JUKEY nedokáže požadovanou službu poskytnout.

Více:
Údaje nutné pro uzavření obchodu jsou: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, kontaktní (doručovací/fakturační) adresa; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo.

Z jakých zdrojů JUKEY osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytováním služeb, údaje z dostupných veřejných rejstříků v případě podnikajících osob. Na základě Vašeho zvláštního souhlasu můžeme zpracovávat také další údaje například z průzkumů spokojenosti.

Více:
Osobní údaje JUKEY získává:

 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.);
 • případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas.

K jakým účelům JUKEY osobní údaje využívá a zpracovává a na základě jakého titulu?

JUKEY zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů:

 • z titulu splnění povinností, které jí ukládá zákon;
 • z titulu uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, pokud je to nezbytné;
 • z titulu oprávněného zájmu (pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, pro zajištění bezpečnosti provozu a předcházení podvodům, pro analýzy a vyhodnocování možných rizik a pro přímý marketing vlastních produktů).

Se souhlasem klienta zpracováváme údaje:
pro marketingové účely nad rámec oprávněného zájmu.

Více:
Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely (v závorce jsou vždy uvedeny kategorie osobních údajů zpracovávané pro daný účel):

 • pro dodržení našich právních povinností, zejména
 • splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta;
 • plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí (exekuce) (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • splnění archivačních povinností (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb).
 • uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
  Jde zejména o uskutečnění obchodu nebo jiného plnění smlouvy mezi JUKEY a Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • existující oprávněný zájem JUKEY, zejména pro
  ochranu práv a právem chráněných zájmů JUKEY, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při vymáhání pohledávek, postoupení pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • rozvoj a vývoj poskytovaných služeb (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • přímý marketing vlastních produktů a služeb – nabídka dalších produktů JUKEY komunikačními kanály, které nezahrnují elektronické prostředky (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb).

Pouze na základě Vašeho souhlasu zpracovává JUKEY Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • průzkum spokojenosti (identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o využívání produktů a služeb);
 • nabízení produktů a služeb; jde zejména o šíření obchodních sdělení různými kanály včetně elektronických prostředků (email, SMS), případné nabízení produktů našich obchodních partnerů. Za účelem analýzy a šíření obchodních sdělení může být prováděno detailní profilování uživatelů.

Jakým způsobem JUKEY zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a JUKEY disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.
Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Více:
JUKEY aplikuje vysoký standard ochrany svých IT a jiných systémů, tudíž Vaše data jsou adekvátně chráněná. Na základě pravidelně prováděných analýz rizik implementujeme řadu opatření pro jejich snižování například:

 • kontrolní postupy a procedury v oblastech dat,
 • postupy a procedury pro prevenci ztráty dat (redundantní infrastruktura, omezení datových přenosů, zálohování a archivace dat v zabezpečených/chráněných uložištích),
 • postupy pro řízení uživatelských identit a přístupových práv,
 • fyzické zabezpečení datových uložišť a pracovišť (řízený přístup, elektronický zabezpečovací systém s odpovídajícími bezpečnostními bariérami a vstupními kontrolami),
 • zabezpečení přenosů dat (IDS/IPS, firewalls, šifrování datových přenosů),
 • zabezpečení koncových stanic a serverů (antivirus, firewalls, šifrování dat),
 • zabezpečení aplikací (autentifikace, autorizace, logování aktivit, pravidelné testování zranitelnosti).

Komu JUKEY osobní údaje poskytuje nebo předává?

JUKEY předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv JUKEY.

JUKEY může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama JUKEY. Údaje mohou být předány také dodavatelům zajišťujícím pro JUKEY služby jako rozesílání pošty, marketingových sdělení apod. Přesný seznam zpracovatelů a dodavatelů, kterým jsou předávány osobní údaje naleznete na webových stránkách JUKEY.
Se souhlasem klienta nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Více:
JUKEY předává Vaše osobní údaje:

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, pokud je k tomu takovým orgánem nebo jiným subjektem vyzvána - jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře - soudní komisaře, insolvenční správce apod.;
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv JUKEY, např. pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi při uplatnění pojistného nároku, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel“), které pro JUKEY provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů; za zpracovatele vybírá JUKEY po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů; Zpracovatelé, pokud nějaké existují, jsou uvedeni v  samostatném dokumentu dostupném na webových stránkách;
 • dodavatelům služeb, které JUKEY využívá – například marketingové agentury, advokáti, poskytovatelé poštovních služeb, subjekty spolupracující na věrnostních programech. Seznam dodavatelů, pokud nějaké existují, kterým jsou v odůvodněných případech předávány osobní údaje naleznete na webových stránkách JUKEY.

Jaká jsou Vaše práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektu údajů. Máte právo na přístup k údajům, které o Vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných údajů a právo požadovat opravu údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, pokud ovšem není nutné je dále zpracovávat pro splnění právních povinností nebo tehdy, kdy je jich třeba, abychom Vám mohli nadále poskytovat služby.

Více:
Právo na přístup Vám poskytne přehled o osobních údajích, které o Vás zpracováváme. Neposkytneme údaje, které se týkají dalších osob nebo se dotýkají práv třetí strany. V případě opakovaného, zjevně nedůvodného nebo nepřiměřeného uplatnění tohoto práva má JUKEY právo odmítnout žádosti vyhovět, popř. požadovat za poskytnutí přehledu přiměřenou náhradu, která nebude převyšovat náklady nezbytné k jeho poskytnutí..
Právo na přenositelnost Vám umožňuje získat některé vybrané údaje v podobě souboru ve strojově čitelném formátu, který můžete poskytnout jinému správci. Neposkytneme údaje, které se týkají dalších osob nebo práv třetí strany.
Oprava údajů – Máte povinnost oznámit nám změny osobních údajů. Pokud zjistíte že jsou vaše údaje nepřesné nebo nesprávné, samozřejmě je opravíme.
Máte právo požádat JUKEY o vymazaní údajů, které jsou zpracovávány neoprávněně. Data, která musíme zpracovávat, abychom splnili zákonnou povinnost nebo Vám mohli dál poskytovat služby není možné vymazat i když o to požádáte. Jakmile skončí účel pro který jsme Vaše údaje zpracovávali, smažeme nebo anonymizujeme je sami.

Jaké jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případech, kdy JUKEY zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případech, kdy dochází ke zpracování Vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování podat námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku balančního testu Vás budeme informovat. Námitce proti zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy.

Více:
Odvolání souhlasu můžete provést v sídle JUKEY nebo stejným způsobem jako můžete podat stížnost.
Podání námitky je třeba provést písemně, doručením na pobočku nebo na email petra.omarov@jukey.cz

Kam se můžete obrátit pro další informace, kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má kdykoli možnost obrátit se na informační linku +420 731807777, nebo e-mailovou zprávou na Pověřence pro ochranu osobních údajů petra.omarov@jukey.cz, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.


Více:
Podat žádost o uplatnění práv nebo případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze kterýmkoliv vhodným způsobem, zejména některým z následujících způsobů:
· návštěvou sídla společnosti,
· telefonicky na čísle +420 731807777
· e-mailem na adresu petra.omarov@jukey.cz, nebo
· dopisem.

Jak JUKEY informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Toto Poučení je veřejně přístupné na internetových stránkách JUKEY www.jukey.cz, a na vyžádání v sídle JUKEY.

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?
Máte právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů se stížností, zejména pokud by se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů.

Více:
adresa Úřadu je :
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
www.uoou.cz